Wij zijn weer open – Tandartspraktijk Dosti – Zoetermeer

Wij zijn weer open

 

 

Geachte heer/mevrouw,

We hopen dat het nog steeds goed met u gaat en dat u zich gezond voelt. Graag houden wij u, n.a.v. het advies van de beroepsorganisaties en het RIVM, op de hoogte over het beleid van Tandartspraktijk Dosti.

Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen dus graag weer een afspraak met u maken (of geplande afspraken vanaf 28 april – zonder tegenbericht – door laten gaan) wanneer u op alle onderstaande selectievragen ‘nee’ antwoordt.

Nieuwe afspraken inplannen vanaf 28 april 2020
Als uw afspraak de afgelopen periode geannuleerd is i.v.m. de ‘Corona-sluiting’ vragen wij u zelf onze praktijk te bellen voor het maken van een afspraak (079- 343 13 88). Mocht er na het maken van een afspraak iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Reeds geplande afspraken vanaf 28 april 2020
Alle afspraken die reeds gepland stonden vanaf maandag 28 april kunnen doorgaan mits u geen tegenbericht van ons ontvangt en u op alle onderstaande selectievragen ‘nee’ kunt antwoorden. Als u op één van de vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Selectievragen

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Beleid wanneer u onze praktijk bezoekt
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, maximaal 5 minuten voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een mondspoeling.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Hartelijke groet,
Team Tandartspraktijk Dosti

Hazelnootgaarde 24
2723 BD Zoetermeer
079-343 13 88

info@tandartspraktijkdosti.nl

www.tandarspraktijkdosti.nl

 

 


 

 

Corona Update – Regular patient care starts again

Dear Sir / Madam,

We hope that you are still doing well and that you feel healthy. We would like to keep you informed about the policy of Tandartspraktijk Dosti , based on the advice of the professional organizations and RIVM.

We will open up for regular patient care. The policy we follow is that we only allow people into our practice who we know with quite certainty that are healthy. So we would like to make an appointment with you again when you answer “no” to all the ‘corona questions’ below. Appointments scheduled from April 28 – without counter-notification – can proceed as planned if you can answer “no” to all the ‘corona questions’.

New appointments from April 28, 2020

If your appointment has been canceled recently due to the “Corona closure” we ask you to call our practice to make an appointment (070- 343 13 88). If, after making an appointment, something changes in your health and you answer “yes” to one of the questions below, we request that you cancel your appointment free of charge.

Appointments already scheduled from April 28, 2020

All appointments that were already planned from Monday 28 April can proceed as planned if you do not receive a counter-notification from us and if you can answer “no” to all of the questions below. If you answer “yes” to one of the questions, we request that you cancel your appointment free of charge.

Corona questions

 • Are you infected with corona now?
 • Do you now have roommates / family members with corona?
 • Have you been cured from corona less than 2 weeks ago?
 • Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat, shortness of breath, fever (over 38⁰C)?
 • Do you have roommates / family members with these symptoms?
 • Are you in home insulation?
 • Do you live in a nursing home or institution for people with intellectual disabilities?

Policy when you visit our practice

Because hand hygiene appears to be an important source of infection during this virus outbreak, we will ask you to disinfect your hands with hand alcohol when you enter the practice.

Please make sure not to touch your face and things such as mobile phones after this procedure.

In the waiting area and when making appointments, we keep the 1.5 meter distance, which is advised by the national government.

Some extra instructions:

 • Do not arrive too early, maximum 5 minutes before the appointment.
 • Follow the instructions of our staff.
 • Come alone to your appointment, if strictly necessary, a maximum of 1 parent or supervisor may come along.
 • Leave the practice as soon as possible after your appointment.
 • For some treatments we will let you rinse for 1 minute with a mouthrinse.
 • In the treatment room we strictly follow to the Infection Prevention Guideline.

We will welcome you again with a smile!

Sincerely,

Team Tandartspraktijk Dosti

Hazelnootgaarde 24
2723 BD Zoetermeer
079-343 13 88

info@tandartspraktijkdosti.nl

www.tandarspraktijkdosti.nl